Logo

Terms & Conditions

 1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding gelden de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden voor alle offertes en met AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA gesloten overeenkomsten. De voorwaarden van haar medecontractant zijn slechts geldig indien zij voorafgaandelijk en schriftelijk door AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA werden aanvaard.

  De algemene verkoopsvoorwaarden van AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA worden geacht te zijn aanvaard door de koper


 2. Alle offertes worden gedaan bij wijze van inlichting zonder enige verbintenis.
  De prijzen opgegeven in de offertes dienen volgens de hieronder vermelde formule van prijsherziening te worden aangepast:
  S I
  P = PO x (0,4 -- + 0,4 -- + 0,2)
  SO IO
  P = basisprijs facturatie
  PO = prijs volgens offerte
  S = loon van geschoolde arbeider soc. lasten inbegrepen bij vordering der werken
  SO = loon op offertedatum
  I = referentieprijs materialen op ogenblik facturatie
  IO = prijs materiaal één maand voor offertedatum

  Alle prijzen zijn exclusief BTW, de BTW is steeds ten laste van de koper.


 3. Bij ondertekening van het verkoopscontract dient een voorschot te worden betaald van 35%.


 4. Indien niet in normale omstandigheden kan gewerkt worden ingevolge bijv. slecht weer, slechte toegankelijkheid, enz. en de klant wenst dat er verder gewerkt wordt zal van rechtswege een bijkomende prijs verschuldigd zijn voor de uren die meer gepresteerd worden dan in normale omstandigheden, alsmede voor de bijkomende kosten.


 5. Alle facturen zijn contant betaalbaar.
  De koper betaalt slechts rechtsgeldig rechtstreeks van AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA tegen kwijting op de zetel, tenzij door overschrijving op het rekeningnummer 235-0328728-07 of het rekeningnummer vermeld op de facturen of in de overeenkomst.

  Betalingen aan tussenpersonen worden als niet-bestaande beschouwt.


 6. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling op alle onbetaalde bedragen een intrest verschuldigd zijn van 12%, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 2000 Bef.


 7. Indien tijdens de uitvoering der werken de in de verkoopovereenkomst voorziene betalingen niet worden gedaan, heeft AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA het recht de werken stil te leggen en reeds geleverde goederen terug te nemen, dit alles behoudens recht op vergoeding van het door AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA geleden nadeel.


 8. Tot bij volledige betaling blijven alle door AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA geleverde goederen haar eigendom, zij kunnen bijgevolg niet onroerend door bestemming of incorporatie worden. 9. Alle plannen, tekeningen, modellen en foto’s blijven haar eigendom. Zij mogen niet worden medegedeeld aan derden en dienen op éénvoudig verzoek aan AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA onmiddellijk te worden geretourneerd. Zij heeft het recht ze te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn.

  De plannen die aan de klant ter goedkeuring worden toegestuurd, dient deze binnen de week aan AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA terug te zenden.

  Zolang de plannen niet terug in bezit van AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA zijn, wordt de leveringstermijn geschorst.

  Alle goederen worden vanaf vertrek bij de verkoper, vervoerd, bewaard en geleverd op risico van de koper, welke ook de wijze van transport wezen.


 10. De leveringstermijn wordt slechts ter indicatieve titel aangegeven. De leverings- en uitvoeringstermijn kan maar beginnen na ondertekening van de uitvoeringsplannen van AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA. Hij begint slechts te lopen na ontvangst van het voorschot.

  De niet-eerbiediging van de termijn kan geen aanleiding geven tot verbreking der overeenkomst of tot om het even welke schadevergoeding lastens AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA.

  AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA zal slechts met de uitvoering der werken beginnen na ondertekening van de verkoopsakte en betaling van het voorschot

  AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden betreffende de kwaliteit en kwantiteit van het voedingswater voor desbetreffende installatie.

  De koper dient AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA te garanderen dat de werf aan volgende voorwaarden voldoet:  1. Voor graafwerkzaamheden dient de grond obstakelvrij te zijn. Het noodzakelijke verwijderen van puin en obstakels groter dan 15 cm is ten laste van de klant. 
   De prijs van de graafwerken, inbegrepen in de prijsofferte, is berekend op een normale ondergrond.
   Het veelvuldig voorkomen van steenslag en wortels of extreem harde ondergrond geven het recht tot het verrekenen van een meerprijs. De opdrachtgever zal hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden.
   Het uitvoeren van muurdoorboringen en doorsteken onder paden is niet inbegrepen in de verkoopsakte tenzij uitdrukkelijk vermeldt. 

  2. De elektriciteitsvoorzieningen nodig voor het uitvoeren der werken dienen voorhanden te zijn alsook water. Zij dienen kosteloos ter beschikking te worden gesteld.
   Elke vertraging of schade die ontstaat doordat aan deze voorwaarden niet voldaan is, is uitsluitend ten laste van de koper.
   Voor iedere werkfase dient de koper AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA in te lichten over zichtbare en vooral onzichtbare leidingen, bijv. van elektriciteit, gas, water, telefoon, enz., alsmede alle hindernissen en/of gevaarbrengende plaatsen, instellingen of voorwerpen.
   AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA is niet verplicht zelf de opsporingen hiernaar te verrichten.
   Schade te wijten aan het niet-mededelen van leidingen en obstakels is ten laste van de koper en kan niet op AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA verhaald worden.
 11. AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA behoudt zich het recht voor de installatie of constructie te veranderen of te verbeteren zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding.

  De koper kan de uitvoeringsplannen slechts met toestemming van AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA veranderen.

  De daaraan verbonden kosten komen ten zijnen laste. De nieuwe leveringstermijn zal door AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA worden vastgesteld. 12. AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA behoudt zich het recht voor materialen te leveren van andere fabrikaten dan beschreven word in haar offerte. 13. Werkonderbrekingen, waarvoor de reden direct of indirect bij de klant is gelegen, worden in rekening gebracht voor een bedrag van 5.000 Bef. per begonnen werkdag.

 14. Het afvoeren van afbraakmaterialen is ten laste van de klant.

 15. Na beëindiging der werken dient de koper zonder verwijl de werken te aanvaarden.

  Klachten dienen in voorkomend geval binnen de acht dagen na de terbeschikking-stelling per aangetekend schrijven aan AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA te worden medegedeeld.

  Na verloop van deze termijn vervalt het recht van reclameren en worden de werken geacht definitief te zijn aanvaard, ook wat betreft de verborgen gebreken.

  De waarborg op materiaal of machines wordt verleend volgens de voorwaarden en termijnen van de fabrikanten van AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA, waarvan de koper kennis heeft gekregen.

 16. De ingebruikname van de installatie met of zonder voorbehoud, maakt eveneens een definitieve aanvaarding en goedkeuring ervan uit, zelfs indien zij voor afloop van de hierboven gestelde termijn van acht dagen plaatsvindt. 

  Na aanvaarding kan de koper zich nog slechts beroepen op de aansprakelijkheid van AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA ingevolge art. 1792 BW.

  Haar aansprakelijkheid voor om het even welk gebrek of tekortkoming is beperkt tot de oorspronkelijke bouwwaarde, verminderd met de vetusiteit van de door het gebrek aangetaste bouwmaterialen.

  Enkel de schade aan door AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA geleverde en geplaatste onderdelen worden in aanmerking genomen.

  Niet in aanmerking komt de schade aan werken en eigendommen van derden en alle soorten gevolgschade.

  Zij is tevens beperkt tot deze van haar leveranciers of onderaannemers.

  Elke verantwoordelijkheid van AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA vervalt indien derden werken verrichten aan de installatie.

  Indien voor de leveringsdatum naar haar oordeel mocht blijken dat de financiële situatie van de koper ten aanzien van de betaling risico’s inhoudt, kan AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA de verkoopovereenkomst verbreken ten nadele van de koper zonder zelf tot enige vergoeding gehouden te zijn en behoudens recht van AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA om lastens de koper schadevergoeding te vorderen.

  Bij vernietiging van de bestelling door de koper of bij weigering de werken in ontvangst te nemen, zal de koper een schadevergoeding verschuldigd zijn, tenminste gelijk aan 35% van het totale bedrag der bestelling behoudens het recht van AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA totale vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen indien deze hoger is. 17. Op de overeenkomsten van AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA is alleen Belgisch recht van toepassing.

  In ieder geval van geschil staat het AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS BVBA vrij de zaak te laten beslechten door de arbiter, door de klant te kiezen uit een door haar voorgestelde lijst van drie personen.

  Ingeval hiervan door haar wordt afgezien zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd om kennis te nemen van het geschil, tenzij zij hiervan zou afwijken.